ทริปไอซ์แลนด์ ซัมเมอร์

22-31 กรกฎาคม 2562 ( 10 วัน 7 คืน )


เดินทางกลุ่มเล็ก รับสมาชิกร่วมทริปเพียง 14 ท่าน

เดินทางท่องเที่ยวกับเรา ได้ภาพสวยแน่นอน

สัมผัสสุดยอดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ทัวร์ประเทศไอซ์แลนด์ ชมสุดยอดทิวทัศน์อันน่ามหัศจรรย์และหลากหลายของไอซ์แลนด์ อาทิ น้ำตกขนาดใหญ่ตระการตา ธารน้ำแข็งโบราณ หาดทรายดำ และ ธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ กิจกรรมเดินบนกลาเซียร์ธารน้ำแข็ง ขี่สโนว์โมบิล ล่องเรือชมวาฬ นำทริปโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร ผู้มีประสบการณ์ถ่ายภาพและเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไอซ์แลนด์มาแล้วทั่วประเทศ ในทุกฤดูกาล ( บัตรอนุญาตผู้นำเที่ยว / Tour Leader นำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก เลขที่ 12.0150 จากกรมการท่องเที่ยว Department of Tourism กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ) หลังจากจบทริปแล้ว ทุกท่านจะได้รับโฟโต้บุ๊ค อัลบั้มรวมภาพถ่ายจากไอซ์แลนด์เป็นที่ระลึกฟรี เพื่อเก็บทุกความทรงจำดีๆ ไว้ตลอดกาล

ค่าใช้จ่าย : ท่านละ 145,000 บาท ( โปรดอ่านรายละเอียดรายการที่ไม่รวมในค่าทริป ), กรณีซื้อตั๋วการบินไทยเอง กรุงเทพฯ - ออสโล ลดท่านละ 27,000 บาท

พักเดี่ยว : เพิ่มท่านละ 30,000 บาท

สายการบิน : การบินไทย + ไอซ์แลนด์แอร์

การจองทริป : โอนมัดจำ 50,000 บาท

งวดที่สอง ชำระส่วนที่เหลือภายใน 60 ก่อนวันเดินทาง

จองทัวร์ คลิกที่นี่


การยกเลิกทริป : 

ยกเลิกก่อนเดินทาง 90 วัน หักเฉพาะค่าใช้จ่ายบางส่วนของตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและในประเทศ เฉพาะที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ยกเลิก 30-59 วัน หักค่าใช้จ่าย 25% ของค่าทัวร์
ยกเลิก 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

อายุผู้ร่วมเดินทาง : 18 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง สามารถเดินเที่ยวได้ตามปกติ  
สภาพอากาศ : ไอซ์แลนด์มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี 
อาหาร : ค่าทริปรวมเฉพาะอาหารเช้าที่โรงแรม ( กลางวันและค่ำ ทีมงานจะนำไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารระหว่างทาง หรือที่โรงแรม โดยแต่ละท่านชำระค่าอาหารเอง หรือจะนำอาหารจากเมืองไทยไปทานก็ได้ )
ที่พัก : โรงแรมมาตรฐาน มีห้องน้ำในตัวทุกแห่ง พักห้องละ 2 ท่าน ( หากต้องการพักห้อง 3 ท่าน แบบ 3 เตียง กรุณาแจ้งให้ทราบในวันจองทัวร์ )
พาหนะการเดินทาง : รถมินิบัส 17 ที่นั่ง จอดถ่ายภาพได้ทุกพื้นที่ ( รถบัสใหญ่จอดถ่ายภาพวิวระหว่างทางไม่ได้ )
หัวหน้าทัวร์ : อาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร ช่างภาพมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งทั่วประเทศไอซ์

 

โปรดทราบ :
ทริปนี้เดินทางกลุ่มเล็ก โดยใช้รถมินิบัส ผู้นำทริปจะเป็นผู้ขับรถนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม ทำให้สะดวกสามารถจอดรถถ่ายภาพวิวได้ทุกสถานที่ เนื่องจากไอซ์แลนด์มีภูมิประเทศ และทิวทัศน์ที่งดงาม แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนซึ่งเป็นเรื่องปกติของประเทศทางแถบซีกโลกเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม    

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ออสโล การบินไทย ชั้นประหยัด

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ออสโล - เรคยาวิก ไอซ์แลนด์แอร์ ชั้นประหยัด

 • ค่าที่พัก 7 คืน ตามโปรแกรม

 • ค่าอาหารเช้าที่โรงแรมทุกมื้อ ( ไม่รวม ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ )

 • ค่าประกันเดินทางคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท ( คุ้มครองเจ็บป่วย อุบัติเหตุ การเสียหายของกระเป๋าเดินทาง การถูกปล้นทรัพย์ )

 • ค่ารถมินิบัส 17 ที่นั่ง นำเที่ยวตามโปรแกรม

 • ค่าบัตรท่องเที่ยวและแช่น้ำร้อนที่บลู ลากูน

 • ค่าล่องเรือชมวาฬ

 • ค่ากิจกรรมขี่สโนว์โมบิล

 • ค่าบัตรชมวิวเรกยาวิกมุมสูงที่โบสถ์ฮัลกริมสเคียร์ค่า

 • ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งตามที่ระบุในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่ได้รับเงินคืน เนื่องจากมีการจ่ายล่วงหน้าไปแล้ว ไม่สามารถรับเงินคืนได้   

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

1 .ค่าขอวีซ่าไอซ์แลนด์ ( ขอวีซ่าก่อนเดินทาง 60 วัน ) ผู้ร่วมเดินทางต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเองเพื่อสแกนลายนิ้วมือ ( ทีมงานจะจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับรายการทัวร์เป็นภาษาอังกฤษและนำไปให้ในวันยื่นวีซ่า )

2. ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม

 

การขอวีซ่า : ( ขอวีซ่าก่อนเดินทาง 60 วัน )

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง โดยทางสถานฑูตจะสแกนลายนิ้วมือผู้เดินทางทุกท่าน 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ประกอบด้วย ( เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเอง ข้อ 1 - 7 )

1. หนังสือเดินทางเล่มจริงที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องมีอายุที่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทย)

2. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง จำนวน 2 แผ่น

3. สำเนาหน้าที่เคยได้รับวีซ่าทุกประเทศ และตราประทับการเข้าออกจากประเทศต่างๆ ทุกหน้า 1 ชุด

4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไม่สวมแว่นตาและต้องเป็นรูปที่มีพื้นหลังสีอ่อน 

5. สเตทเม้นท์เงินฝากจากธนาคาร ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน ( ออมทรัพย์หรือกระแสรายวันก็ได้ ) ( ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากไม่ได้ ) 
6. หนังสือรับรองการทำงาน ( หากเกษียณแล้วไม่ต้องใช้ ) ในหนังสือมีชื่อบริษัทและที่อยู่ ข้อความในหนังสือระบุชื่อ ตำแหน่ง และเงินเดือน ระบุวันลางาน และระบุวันที่เดินทางกลับมาปฏิบัติงานอีกครั้ง , กรณีเจ้าของกิจการให้ออกหนังสือรับรองการทำงานโดยเซ็นรับรองตัวเอง หนังสือรับรองบริษัท และสำเนาทะเบียนพาณิชย์ แปลเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเซ็นชื่อรับรอง

7. แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่ากรอกเป็นภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอวีซ่า ได้ที่ > http://vfsglobal-denmark.com/thailand/thai/iceland_tourist_visaapplicationform.html

 

กรุณาส่งเอกสารข้อ 1-7 ให้ทีมงานก่อนวันนัดยื่นวีซ่า 10 วัน เพื่อตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนวันสัมภาษณ์วีซ่า

 

ส่งเอกสารยื่นวีซ่าที่

ไทยแลนด์ โฟโต้ ทัวร์

30 ถนนอุมดมสุข ( ปากซอยอุดมสุข 60 ) แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพฯ 10250

โทร 0-23995460


หลังจากยื่นขอวีซ่าแล้ว สามารถติดตามสถานะการยื่นวีซ่าออนไลน์ได้ คลิกที่นี่

นัดวันยื่นวีซ่า : มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันยื่นวีซ่าตามกำหนด ( ต้องไปแสดงตัวทุกท่าน , กรุณาส่งเอกสารข้อ 1-7 ให้ทีมงานก่อนวันนัด 10 วันเพื่อตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนวันสัมภาษณ์วีซ่า )
*กรณีไม่สามารถไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเองตามวันนัดหมายกับทีมงาน ท่านต้องไปยื่นขอวีซ่าแยกต่างหากด้วยตัวเอง


( สถานที่ยื่นขอวีซ่าไอซ์แลนด์ ศูนย์ยื่นวีซ่า vfs ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดการยื่นวีซ่า โทร 02-1187006 )

ข้อควรทราบ

1 ) อุณหภูมิที่ไอซ์แลนด์เดือนกรกฎาคม กลางคืนประมาณ 8 องศา, กลางวันประมาณ 12 องศา ( หากมีลม จะรู้สึกหนาวมากขึ้น ) 

2) น้ำหนักกระเป๋าโหลดขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 23 กิโลกรัม

3 ) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ISK = 0.30 บาท (โดยประมาณ )

4 ) อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ไม่รวมในค่าทริป

5 ) ควรแลกเงินยูโร เพื่อแลกเป็นเงิน ISK ที่สนามบินเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)

6 ) ร้านค้าต่างๆ จะรับเงินยูโร แต่จะคิดอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นเป็นเงินสกุล ISK และทอนเป็นเงิน ISK

อาหาร

1. อาหารเช้าแบบบุฟเฟห์หรืออาหารชุดที่โรงแรม ( รวมในค่าทริป )

2. อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ( ไม่รวมในค่าทริป ) ทีมงานจะนำสมาชิกไปรับประทานตามร้านอาหารระหว่างเส้นทางในเวลากลางวัน ( ค่าอาหารประมาณมื้อละ 500 - 1,000 บาท )

3. สามารถนำอาหารสำเร็จรูปจากเมืองไทยเข้าไอซ์แลนด์ได้ ยกเว้นผลไม้และอาหารสด ( ที่พักบางแห่งเป็นอพาร์ทเม้นท์ มีครัวขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ครัวในห้อง, กรณีห้องพักแบบอพาร์ทเม้นท์ จะไม่มีบริการอาหารเช้า )

 

ข้อแนะนำการแต่งตัวและสิ่งของที่ควรเตรียมไป

1. เสื้อผ้ากันหนาว รองรับอุณหภูมิต่ำสุด 5 องศา

2. รองเท้าชนิดกันน้ำ

3. ยาประจำตัว ( ถ้ามี )

10 ข้อดีของการเดินทางร่วมทริปไอซ์แลนด์กับไทยแลนด์ โฟโต้ทัวร์

 1. หัวหน้าทัวร์มีความชำนาญในทุกพื้นที่ ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศไอซ์แลนด์

 2. สำหรับท่านที่สนใจการถ่ายภาพ อาจารย์ประสิทธิ์ให้คำแนะนำการถ่ายภาพได้ทุกรูปแบบ

 3. สำหรับท่านที่ไม่มีกล้อง เรามีทีมงานถ่ายภาพท่านคุ่กับทิวทัศน์ที่งดงามอลังการของไอซ์แลนด์ให้ มั่นใจว่าได้ภาพสวยแน่นอน

 4. เดินทางกลุ่มเล็ก ด้วยรถมินิบัสที่ได้มาตรฐาน สะดวกคล่องตัว สามารถจอดรถถ่ายภาพวิวได้ทุกพื้นที่ (รถบัสใหญ่จอดไม่ได้ )

 5. เราคือผู้เชี่ยวชาญการนำเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์ มีประสบการณ์นำทัวร์ไอซ์แลนด์ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 6. ค่าทัวร์รวมค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าทิปทุกอย่างแล้ว ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่อย่างใด ( ยกเว้นอาหารกลางวันและอาหารค่ำ )

 7. หลังจากจบทริปกลับมาแล้ว สมาชิกทุกท่านจะได้รับโฟโต้บุ๊ค อัลบั้มรวมภาพประทับใจท่านละ 1 เล่ม เป็นที่ระลึก เพื่อเก็บทุกความทรงจำดีๆ ไว้ตลอดกาล

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพฯ - เรคยาวิก

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เค้าน์เตอร์สายการบินไทย

00.55 น. ออกเดินทางโดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 954 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - ซอลฟา - ฮาร์ปา - เพอร์ลันด์

07.25 น. ถึงเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

12.00 น. เปลี่ยนเครื่องออกเดินทางต่อโดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์

13.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน FI319 

14.40 น. เดินทางถึงเรคยาวิก เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ทำเลที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ด้านมุมล่างของอ่าว Faxaflói ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี พ.ศ. 1413 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2329 ปัจจุบันเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน ประกอบด้วย 7 เทศบาลนครซึ่งรวมเทศบาลนครเรคยาวิก

    หลังจากเเช็กอินเข้าที่พัก เดินทางไปชมและถ่ายภาพโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา  โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์  สามารถขึ้นลิฟท์โดยสารไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวเรคยาวิกได้อย่างชัดเจนในมุมสูง โบสถ์ดังกล่าวมีความสำคัญในฐานะเป็นศาสนสถานที่สำคัญ เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ มองจากด้านหน้าตรง ดูคล้ายยานอาวกาศ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 38   ปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 จนถึงปี ค.ศ.1986 ด้านหน้าโบสถ์มีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson)  มือถือขวานและหนังสือ เป็นสัญลักษณ์ของการผจญภัย โดย เลฟร์ เป็นคนแรกที่เดินทางไปแถบอเมริกาเหนือและกรีนแลนด์ สร้างโดยสหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1 พันปี รัฐสภา “Althing”

             จุดหมายต่อไปคือ สถาปัตยกรรม Solfar (Sun Voyager) Sculpture ตั้งอยู่ริมอ่าวเรคยาวิก เป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของเรคยาวิก ต่อด้วย Harpa อาคารสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยกระจก เป็นทั้งหอแสดงคอนเสิร์ต และศูนย์การประชุม มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสามแสนตารางฟุต จุดเด่นอีกอีกของ Harpa คือกระจกประดับอาคารที่เปลี่ยนสีสันจากแสงไฟราวกับอาคารมีชีวิตเต้นระบำได้ และมีสระน้ำอยู่หน้าอาคาร ถ่ายภาพในมุมมองเงาสะท้อนน้ำได้อย่างสวยงาม

           เพอร์แลน อยู่ในเมืองเรคยาวิก ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl ที่แปลว่าอ่าว ออกแบบโดยสถาปนิก  นายอิงกิมูนดูร์ มี ความสูงเฉพาะตัวอาคารจากพื้นดิน  25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายลูกโลก ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐาน  มีพื้นที่ ประมาณ 10,000 ตารางเมตร ภายในมี ร้านอาหาร  ร้านไอซ์ครีม ชั้นบนมีจุดชมวิวที่สามารถดินได้รอบเป็นวงกลมคล้ายดาดฟ้าเรือ  มองเห็นเมือง เรคยาวิกได้อย่างชัดเจน

           ค่ำ : อิสระอาหารค่ำที่ถนนสายช้อปปิ้ง Laugavegur มีร้านค้าต่างๆ มากมาย 

พักที่ xxxx ( พักห้องละ 2 ท่าน, ห้องน้ำในตัว, มีห้องครัว ฟรี WiFi ในห้องพัก )   

วันที่ ​4 กรกฎาคม 2562  ปล่องภูเขาไฟแฝด แกรบรอค - น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ - แหลมสเนฟเฟลเนส

            หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางขึ้นเหนือไปตามเส้นทางลัดเลาะชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกที่มีภูมิทัศน์อันสวยงาม 

             ช่วงบ่ายเส้นทางจากเดินทางไปตามถนนเลียบชายทะเลทางทิศใต้ของแหลมสเนฟเฟลเนสที่มีทิวทัศน์อันงดงาม แวะชม Gerðuberg Cliffs แท่งหินบะซอลต์ที่ตั้งเรียงกันบนเนินเขาราวกับกำแพง เป็นธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งบนเส้นทางสายนี้ เมื่อเดินถึงปลายแหลมจะพบกับพื้นที่โล่งอันกว้างใหญ่ มีหน้าผาสูงชัน จากลานจอดรถออกแรงเดินราว 500 เมตรจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่คุณจะต้องทั่ง นั่นคือ เราเฟล เหมือนกับผาหินสูงนับร้อยเมตรถูกแยกออกจากกันเป็นช่องแคบๆ มีธารน้ำสายเล็กๆ ไหลออกมาเป็นน้ำตก สามารถเดินเข้าไปชมภายในได้ 

             ระหว่างทางแวะชมโบสถ์ Búðakirkja ไม้นอกอาคารทาสีดำสนิท เป็นที่มาของชื่อโบสถ์ดำ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1703 โดยพ่อค้าชาวสวีเดนชื่อว่า Bendt Lauridsen เป็นโบสถ์ที่ได้รับความนิยมมาจัดพิธีแต่งงานมากที่สุดทั้งชาวไอซ์แลนด์และชาวคริสต์จากทั่วโลก

             บ่าย เที่ยวชมเมืองประมงเล็กๆ Gatklettur ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล ชายฝั่งถูกน้ำกัดเซาะเว้าแหว่งเป็นรูปร่างที่ดูแปลกตา บางแห่งถูกกัดเซาะเป็นรูโพรงขนาดใหญ่เหมือนมีสะพานหินธรรมชาติอยู่ด้านบน ตามหน้าผามีนกทะเลจำนวนอาศัยอยู่ รวมทั้งนกพัฟฟินจำนวนมากก็พบได้ง่ายๆ ในบริเวณนี้ โดยใช้แนวหน้าผาทำรัง วางไข่และเลี้ยงลูก ใกล้ๆ กันมีอนุสาวรีย์ Bárðar Saga Snæfellsáss Statue จากเรื่องราวในเทพนิยายเก่าแก่ของไอซ์แลนด์

            เมื่อเดินทางถึงปลายแหลม จะพบกับทิวทัศน์หน้าผาที่ถูกน้ำทะเลและคลื่นลมกัดเซาะปรากฏเป็นภูเขาหินและโขดหินที่งดงามแปลกตามากมาย อาทิ Londrangar และยังมีปล่องภูเขาไฟอีกหลายลูก บางแห่งสามารถเดินขึ้นไปชมได้ ทั้งนี้แหลมสเนฟเฟลเนสทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแนวภูเขาไฟที่มีอยู่เกือบทั่วทั้งประเทศไอซ์แลนด์ ณ ที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยกลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งสเนฟเฟลเนสโจกุล และพื้นที่แถบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติสเนฟเฟลเนสโจกุล ในฤดูร้อนบริษัททัวร์ท้องถิ่นจะจัดกิจกรรมหลายอย่างบนกลาเซียร์ เช่น การปีนภูเขาน้ำแข็ง หรือเดินบนกลาเซียร์ เป็นต้น ต่อไปเราจะแวะชมพิพิธภัณฑ์บ้านแบบไวกิ้งโบราณ หลังคามุงด้วยหญ้าตามสไตล์บ้านเรือนยุคไวกิ้ง จัดแสดงเรือ และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ 

พักที่ Welcome Apartments   ( พักห้องละ 2 ท่าน, ห้องน้ำในตัว, มีห้องครัว ฟรี WiFi ในห้องพัก ไม่มีอาหารเช้า )  

วันที่ ​5 กรกฎาคม 2562  ภูเขาเคิร์คจูเฟล - นกพัฟฟินแสนน่ารัก - เวสท์ฟยอร์ดตระการตา 

        เช้า เดินทางไปชม ภูเขาเคิร์คจูเฟล หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ 

        จุดหมายต่อไปคือ ปล่องภูเขาไฟแฝด แกรบรอค สามารถเดินขึ้นไปชมบนปากปล่องภูเขาไฟได้ ตลอดทางเดินจะพบหินลาวาที่ปกคลุมไปด้วยมอสหนานุ่ม ราวกับมีใครเอาพรมขนาดมหึมาไปคลุมเอาไว้

        จากนั้นแวะถ่ายภาพบ่อน้ำพุร้อนเดลิดาร์ทุงกัวเวอร์ ตั้งอยู่ในเมือง Reykholtsdalur นับเป็นบ่อน้ำพุร้อนใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ อุณหภูมิน้ำสูงสุด 100 องศาเซลเซียส และเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีน้ำไหลเร็วที่สุดในยุโรป ด้วยความเร็วสูงถึง 180 ลิตร / วินาที มีการต่อท่อนำเอาพลังงานความร้อนไปปั่นกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยัง 5 เมืองได้โดยไม่มีมลภาวะใดๆ ตลอดทั้งปี

         จุดหมายแรกของวันนี้คือ น้ำตกฮรวนฟอสซาร์ มีความกว้างประมาณ 900 เมตร ไหลผ่านทุ่งลาวาที่เกิดจากการประทุของภูเขาไฟลูกหนึ่งซึ่งอยู่ใต้กลาเซียร์น้ำแข็งแลงโจกุล  เป็นน้ำตกที่มีความกว้างมาก น้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ ทำให้ได้ภาพที่งดงาม และเมื่อเดินไปอีกเพียงหนึ่งร้อยเมตรก็จะพบกับน้ำตกขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง ระหว่างทางเดินจะเห็นลาวาภูเขาไฟสีดำสนิทอย่างชัดเจน

     สโนว์โมบิล

     เย็น เดินทางไปสถานที่สําคัญในประวติศาสตร์ ของไอซ์แลนด์ ซิงเควลลิร์ มาจากภาษาไอซ์แลนด์ Þing แปลว่า สภา vellir แปลว่า ทุ่งหญ้า เมื่อรวมกันหมายถึงสภาที่ตั้งขึ้นในที่โล่งเป็นลานประชุมของชุมชนไอซ์แลนด์ในยุคแรก ๆ  สถานที่แห่งนี้จึงมีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาหรือ อัลชิงกิ ได้ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.930  และต่อเนื่องมาจนถึง ปี ค.ศ.1789   ซิงเควลลิร์ ตั้งอยู่ตรงรอยรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาปซึ่งเป็นทะเลสาปตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นจุดกำเนิดทางด้านประวัติศาสตร์ และทางด้านธรณีวิทยา เพราะเป็นส่วนหนึ่งของรอยเลื่อนโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร แบ่งแยกแผ่นเปลือกโลกทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป  ซิงเควลลิร์ยังเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์  นอกจากนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2004

พักที่ โรงแรมกุลล์ฟอสส์

วันที่ ​6 กรกฎาคม 2562  น้ำพุร้อนไกเซอร์ น้ำตกกุลล์ฟอสส์ 

       หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปชมน้ำตกกุลล์ฟอสส์ มาจากคำว่ากุลล์  ซึ่งเป็นภาษาไอซ์แลนด์แปลว่าทอง  และฟอสส์ แปลว่า น้ำตก เมื่อรวมกันแปลว่าน้ำตกทองคำ จัดว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่มาก มีความกว้างถึง 1 กิโลเมตร น้ำตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ รวม 3 ชั้น ช่วงแรกสูง 11  เมตร และช่วงที่สองสูง 21 เมตร  มีรอยแยกอันเป็นทางเดินของน้ำกว้างประมาณ  20 เมตร  ลึก 32 เมตร ยาวโดยรวมประมาณ  2.5 กิโลเมตร  ความแรงของน้ำอยู่ที่  140 ลูกบาศก์เมตรต่อ/ต่อวินาที สามารถเที่ยวชมได้อย่างใกล้ชิดโดยมีทางเดินเลียบน้ำตก แต่ละอองน้ำจำนวนมหาศาล ควรมีเสื้อกันฝนหากต้องการเดินเข้าไปใกล้น้ำตก

        จากนั้นเดินทางไปชม ไกเซอร์ เป็นน้ำพุร้อนที่ปล่อยกระแสน้ำร่วมกับไอน้ำออกมาเป็นระยะๆ ประมาณ 10-15 นาทีต่อครั้ง บางครั้งก็พ่นน้ำร้อนสูงมากถึง 40 เมตรเหมือนการระเบิดของไอน้ำ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าที่ง การเกิดของไกเซอร์ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะทางอุธกธรณีวิทยา ซึ่งสามารถพบได้เพียงไม่กี่แห่งในโลก

       เดินทางไปชมปากปล่องภูเขาไฟเเคิร์ธ ปากปล่องมีความลึก 55 เมตร กว้าง 270 เมตร มีอายุกว่า 3000 ปี สามารถเดินขึ้นไปบนปากปล่องด้านบนได้ในระยะทางสั้นๆ เพียง 5 นาทีจากลานจอดรถ ถ่ายภาพทิวทัศน์อันน่ามหัศจรรย์ เดินเล่นเที่ยวชมภูมิทัศน์รอบปากปล่องภูเขาไฟเป็นวงกลมได้ใช้เวลาประมาณ 20 นาที และเดินลงไปชมทะเลสาบสีเขียวมรกตที่อยู่ลึกลงไปใจกลางปล่องภูเขาไฟราว 50 เมตร 

       จุดหมายต่อไปคือ น้ำตกซัลย่าลันด์สฟอส์ส เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ มีทิวทัศน์แวดล้อมที่สวยงาม ที่พิเศษคือ มีทางเดินเล็กที่สามารถเดินไปหลังม่านน้ำตกได้ เมื่อมองย้อนออกมาจะเห็นผาหินโค้งเป็นรูปวงกลม เป็นมุมมองที่เรียกได้ว่า สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของไอซ์แลนด์เลยทีเดียว

        น้ำตกสโคคาฟอส์ส ส่วนหนึ่งของเทือกเขา Eyjafjöll ตัวน้ำตกมีขนาดใหญ่ สูงถึง 61 เมตร เป็นน้ำตกที่ชั้นสูงที่สุดในไอซ์เเลนด์ ปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลที่ถาโถมลงมาทำให้ทุกคนที่ได้เห็นต้องตะลึงถึงความยิ่งใหญ่อลังการของน้ำตกแห่งนี้ ภาพจำนวนนับล้านๆ ภาพ และวิดีโอ ภาพยนตร์จำนวนมากถูกถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลก ทำให้แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสาย สามารถถ่ายภาพได้หลากหลายมุมมองตั้งแต่ระยะไกล ไปจนถึงตีนน้ำตก และสามารถเดินไปตามเส้นทางเดินที่จัดทำไว้อย่างดีจนถึงด้านบนสุดเพื่อบันทึกภาพมุมสูง

        พักที่ xxxx

        

วันที่ ​7 กรกฎาคม 2562 เมืองวิก หาดทรายดำ อุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล - ขี่สโนโมบิล - กลาเซียร์ ลากูน

        เรย์นิสฟยาร่า (Reynisfjara) ชายหาดสีดำสริทใกล้เมืองวิค (Vik) เต็มไปด้วยก้อนกรวดขนาดเล็กสีดำ ที่โดดเด่นคือ มีหินบะซอลต์เป็นแท่งทรง สี่เหลี่ยมจำนวนมากเรียกว่า "การ์ด้าร์ (Gardar)" มองดูแทบไม่น่าเชื่อว่าเกิดจากฝีมือของธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนสถานที่แห่ง นี้ และมองออกไปในทะเลจะเห็นคลื่นลูกยักษ์ของมหาสมุทรแอตแลนติดเหนือโอบล้อมแท่งหินบะซอลต์ขนาดใหญ่ที่อยู่กลางทะเลมีทั้งหมด 4 ยอด เรียกว่า เรย์นิสดรันก้าร์ ในฤดูร้อนบริเวณนี้จะเป็นถิ่นทำรังวางไข่ของนกทะเลจำนวนมาก เช่น นกพัฟฟิน (Puffin) , นกทะเลปากยาว (guillemots) และนกฟูลม่าร์ (northern fulmars) หรือนกจมูกหลอด

       จุดชมวิวเมืองวิก มีลักษณะเป็นผาหินที่ถูกน้ำกัดเซาะจนเป็นโพรงขนาดมหึมา มองเห็นได้ชัดเจนจากจุดชมวิวบนเนินเขา

          เดินทางลัดเลาะไปตามแนวเทือกเขาวัทนาโจกุล ที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมตลอดทั้งปี มองเห็นกลาเซียร์ขนาดใหญ่โตมโหฬารได้อย่างชัดเจนจากถนนหลวงหมายเลข 1

           ไฮไลท์ของวันนี้คือ กิจกรรมขี่สโนโมบิล บนยอดเขากลาเซียร์น้ำแข็ง อุทยานวัทนาโจกุล เปลี่ยนรถเป็น Super Jeep 4X4 ขับเคลื่อน 4 ล้อ เดินทางขึ้นไปบนยอดเขาสูง ผ่านทะเลสาบสีเขียวมรกตอันงดงาม แม้จะเป็นฤดูร้อน แต่บนยอดเขาสูงยังมีหิมะปกคลุม สามารถขี่สโนว์โมบิลท่องเที่ยวได้อย่างสนุก คันละ 2 ท่าน สามารถสลับกันขับขี่ได้ สามารถขับได้ง่ายและปลอดภัย ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยมีจุดแวะจอดเพื่อถ่ายภาพที่งดงาม มองเห็นธารน้ำแข็งวัทนาโจกุลได้อย่างชัดเจน

            บ่ายเดินทางไปชม กลาเซียร์ ลากูน หรือก้อนน้ำแข็งน้อยใหญ่ที่ล่องลอยอยู่ในทะเลสาบ มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก เดินชมความงามของก้อนน้ำแข็งที่มีรูปทรงแปลกประหลาดไม่ซ้ำกัน สามารถเข้าไปชมและสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด จากนั้นนั่งเรือล่องไปตามลากูน ชื่นชมกับทิวทัศน์ของกลาเซ๊ยร์น้ำแข็ง ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที ถ่ายภาพกันอย่างจุใจ

           เย็นไปถ่ายภาพก้อนน้ำแข็งยักษ์ที่แตกออกมาจากกลาเซียร์ ลอยอยู่ในลากูน แล้วไหลออกสู่ทะเล ตามหาดทรายสีดำสนิท จะมีก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่มากมายเรียงรายกันอยู่ เมื่อถูกคลื่นซัดจะมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ แต่ก็ใช้เวลานาน เนื่องจากน้ำในทะเลก็เย็นจัดพอๆ กับอุณหภูมิของก้อนน้ำแข็ง

           จุดหมายสุดท้ายของวันนี้คือ Fjallsárlón Iceberg Lagoon เป็นลากูนขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง สามารถชมกลาเซียร์ได้อย่างชัดเจนและงดงาม

พักที่ xxxx ( พักห้องละ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว ไม่มีห้องครัว, ฟรี WiFi ในห้องพัก ) 

วันที่ ​8 กรกฎาคม 2562

         ไปเที่ยวแกรนด์แคนยอนแห่งไอซ์แลนด์ Fjaðrárgljúfur โดยเดินทางเข้าสู่ถนน F Road หรือถนนลูกรังที่ต้องใช้เฉพาะรถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น ตลอดสองข้างทางมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก เมื่อถึงจุดหมายคุณจะต้องประหลาดใจกับทิวทัศน์อันสวยงาม ไม่เหมือนที่อื่นๆ เป็นเรื่องประหลาดใจในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ โดยมองเห็นธารน้ำอยู่เบื้องล่างลิบๆ ของข้างเป็นหน้ามาสูงชันและคดเคี้ยว เป็นสถานที่ถ่ายภาพยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง

        ระหว่างทางแวะชมทุ่งหินลาวาที่ปกคลุมไปด้วยมอสเขียวขจี มอสเป็นพืชชนิดแรกๆ ที่สามารถขึ้นบนหินลาวาได้ และเมื่อกาลเวลาผ่านไปนับสิบนับร้อยปี หินลาวาจะถูกย่อยเป็นดิน ทำให้สามาถมีพืชชนิดต่างๆ เกิดขึ้น และอีกนานนับพันปีถึงจะมีต้นไม้ใหญ่ที่ต้องการชั้นของดินที่ลึกมากกว่า

         แหลม Dyrholaey ที่นี่เป็นจุดชมทิวทัศน์ของหน้าผาสูงชันกว่า 120 เมตร มองเห็นหาดทรายดำยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตา ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับชมฝูงนกพัฟฟินจำนวนมากสร้างรังวางไข่ตามริมหน้าผา สามารถชมและถ่ายภาพได้อย่างใกล้ชิด

วันที่ ​9 กรกฎาคม 2562  แช่น้ำร้อนบลูลากูน  

        จุดหมายสุดท้ายของวันนี้คือ บลูลากูน สปาน้ำร้อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก หากไม่ได้มาบลู ลากูน เท่ากับว่ายังมาไม่ถึงไอซ์แลนด์ บลู ลากูนอยู่ในแอ่งลาวาห่างจากสนามบินนานาชาติเรคยาวิกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งแอ่งน้ำร้อนหรือลากูนเป็นผลพลอยได้จากเครื่องกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าที่อยู่ติดกัน  โดยใช้พลังงานไอน้ำร้อนจากใต้ดินมาปั่นกระแสไฟฟ้า น้ำร้อนที่ผ่านการผลิตกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่ทะเลสาบโดยอุณหภูมิจะลดลงกลายเป็นน้ำอุ่นที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเชื่อว่าสามารถรักษาโรคผิวหนังได้ โดยอุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม กำหนดให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ต้องการลงไปแช่น้ำร้อนต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้เรียบร้อยก่อนลงแช่น้ำร้อน ภายในมีร้านอาหาร เครื่องดื่มและร้านขายสินค้านานาชนิด เปิดให้บริการตลอดทั้งปี

        

          เย็น อิสระช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองเรคยาวิก

พักที่โรงแรม Hotel Vellir ( พักห้องละ 2 ท่าน, ห้องน้ำในตัว, ฟรี WiFi ในห้องพัก ) 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรคยาวิก  - กรุงเทพฯ

04.00 ออกเดินทางจากโรงแรมไปสนามบิน

07.50 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน FI318

12.30 เดินทางถึงออสโล

14.15 ออกเดินทางโดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 955

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพฯ

06.15 น.  กลับถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

* โปรแกรมอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพอากาศ