ทริปถ่ายภาพ "อุบลราชธานี" 
1-4 พฤศจิกายน 2564 

ขอเชิญร่วมทริปถ่ายภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ถ่ายภาพกันอย่างเต็มอิ่มตลอด 4 วัน 3 คืน ตื่นตาตื่นใจในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดัง อาทิ สามพันโบก วัดภูพร้าว(วัดเรืองแสง) ผาแต้ม และวัดหนองบัว ที่พักสะดวกสบาย พักสามคืนที่เดิมไม่ต้องย้ายโรงแรม ชิมอาหารเลิศรส นำทริปโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกรและทีมงาน รับจำนวนจำกัด จองด่วนก่อนเต็ม

DSC_0613-1.jpg
DSC_0919-1.jpg

กำหนดการ

1 พฤศจิกายน 2564 กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

05.00 สมาชิกพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์สายการบินไทยสไมล์

07.25 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน WE20

08.30 เดินทางถึงสนามบินอุบลราชธานี ( สมาชิกที่จะไปพบกันที่สนามบิน ควรไปถึงไม่เกิน 08.30 น )เดินทางไปเช็กอินเข้าที่พัก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย เดินทางไปวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือวัดภูพร้าว ตั้งอยู่บนภูพร้าวใกล้กับด่านพรมแดนช่องเม็กกั้นพรมแดนไทยลาว ภายในวัดมีอุโบสถที่มีความวิจิตรงดงามด้วยรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่มีต้นแบบมาจากวัดเชียงทองของ สปป. ลาว ด้านหลังอุโบสถมีประติมากรรมนูนต่ำภาพต้นกัลปพฤกษ์ที่เรืองแสงได้เมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพราะสร้างด้วยกระเบื้องเคลือบสารฟลูออเรสเซนต์ จะเห็นการเรืองแสงได้ชัดเจนในช่วงเย็น วัดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อิสระเดินถ่ายภาพรอบๆ วัด รอถ่ายภาพแสงสียงามมากที่สุดในช่วงเวลาพลบค่ำ จะเห็นแสงสีเรืองรองขึ้นมาอย่างชัดเจน เป็นที่มาของอีกชื่อหนึ่งว่า วัดเรืองแสง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ หากท้องฟ้าเปิดจะเดินทางไปถ่ายทางช้างเผือก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

พักที่โรงแรม ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท

2 พฤศจิกายน 2564 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนที่โรงแรม 

หลังอาหารกลางวัน เดินทางไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขา มีหน้าผาสูงชันหลายแห่ง เที่ยวชม เสาเฉลียง เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นเวลานับล้านปี มีลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่มากมาย จากนั้นไปถ่ายภาพกันที่ผาแต้ม เป็นหน้าผาสูงชันที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม และยังเป็นจุดที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนที่แห่งใดในประเทศไทย บริเวณผนังหน้าผาด้านล่างมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เรียงรายอยู่ประมาณ 300 ภาพ 

พักที่โรงแรม ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ หากท้องฟ้าเปิดจะเดินทางไปถ่ายทางช้างเผือก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

3 พฤศจิกายน 2564 สามพันโบก

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศรัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน

บ่ายเดินทางต่อไปสามพันโบก เป็นแก่งหินหรือกุมภลักษณ์ที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง ในอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งที่น้ำแห้งขอด แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำคล้ายภูเขากลางลำน้ำโขง จนชาวบ้านเรียกว่า แกรนแคนยอนน้ำโขง ซึ่งจะปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม - พฤษภาคม ซึ่งหลังจากนั้นจะมีน้ำหลากมาท่วมโบกเหล่านั้นจมหายไปอยู่ใต้แม่น้ำ 

  เที่ยวชมและถ่ายภาพสามพันโบกในจุดต่างๆ กันอย่างเต็มอิ่ม จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

หลังอาหารค่ำพักผ่อนที่โรงแรม ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ หากท้องฟ้าเปิดจะเดินทางไปถ่ายทางช้างเผือก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


พฤศจิกายน 2564 วัดหนองบัว - วัดทุ่งศรีเมือง - กรุงเทพฯ

เช้า ตื่นก่อนฟ้าสว่าง เดินทางไปชมและถ่ายภาพแสงสีเช้าวันใหม่ที่สามพันโบก จากนั้นกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศรัย

หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับเข้าเมืองอุบลราชธานี เที่ยวชมและถ่ายภาพวัดพระธาตุหนองบัว ในอดีตมีชื่อว่า วัดหนองบัว สร้างเมื่อปี พ.ศ.2498 โดยกลุ่มพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับปี พ.ศ.2500 

  จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชมวัดทุ่งศรีเมือง ในอดีตเป็นวัดที่สอนวิชาการช่างต่างๆ ให้แก่ชาวเมืองอุบลราชธานีโดยมีญาท่านพระครูดีโลด บุญรอด (พระครูวิโรจน์รัตโนบล) เป็นผู้นำการสอน  ภายในวัดมีศาสนาคารที่สำคัญ ได้แก่ หอไตรกลางน้ำ หอเก็บคัมภีร์ใบลานและพระไตรปิฎกที่เป็นงานสถาปัตยกรรมร่วมระหว่างไทย พม่า และลาว หอพระพุทธบาทที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระเจ้าใหญ่องค์เงิน เป็นงานสถาปัตยกรรมผสมระหว่างพื้นถิ่นอีสานและแบบไทยภาคกลาง ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่ทรงคุณค่าโดยฝีมือช่างพื้นเมืองอุบลที่ได้รับอิทธิพลจากช่างหลวงกรุงเทพฯ วิหารศรีเมือง และพระเจ้าใหญ่ศรีเมือง

16.00 เดินทางไปเช็กอินสนามบินอุบลราชธานี

17.55 ออกเดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE29

19.30 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพประทับใจ

ค่าทัวร์ท่านละ 11,800 บาท ( ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )


ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าที่พัก 3 คืนตามโปรแกรม ( พักที่เดิม 3 คืนไม่เปลี่ยนโรงแรม )

ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม

ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ


ค่าใช้จ่ายไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

ทิปคนขับรถและทีมงาน


หลังจากจองทัวร์ กรุณาจองตั๋วเครื่องบินดังนี้

ขาไป 1 พฤศจิกายน 2564 07.25-08.30 สายการบินไทยสไมล์เที่ยวบิน WE20

ขากลับ 4 พฤศจิกายน 2564 17.55-19.30 สายการบินไทยสไมล์เที่ยวบิน WE29

DSC_0899.jpg
DSC_0700.jpg
DJI_0802.jpg
DJI_0588.jpg
DSC_0023.jpg
DSC_0065.jpg
DSC_0768.jpg