top of page

Mt Fuji in Autumn
ภูเขาฟูจิ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
พาโนรามา 360 องศา
9-16 พฤศจิกายน 2566
( 8 วัน 7 คืน ) รับ 8 ท่าน, ว่าง 2 ที่

14.jpg

ขอเชิญร่วมเดินทางไปเยือนภูเขาฟูจิ ในช่วงเวลาที่งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตระการตากับใบเมเปิ้ลสีแดงสด คู่กับภูเขาฟูจิ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นมาช้านาน เดินทางเที่ยวชมแบบวงกลมรอบภูเขาฟูจิ 360 องศา ในมุมมองที่แตกต่างกัน ทั้งทะเลสาบ ภูเขา ในเมือง และริมฝั่งทะเล ได้เห็นภาพของฟูจิซังครบทุกมุมมองอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เที่ยวชมเทศกาลใบไม้แดงริมทะเลสาบคาวะคุชิโกะ ชมหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ และทิวทัศน์ที่สวยงามอีกมากมาย นำทริปโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร

นำทริปโดย อาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร 

จำนวนสมาชิก เดินทางกลุ่มเล็ก รับสมาชิก 9 ท่าน 

พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน

ผู้ร่วมเดินทาง สุขภาพแข็งแรงดี ทริปนี้ที่เที่ยวรถไปถึงหมด แต่มีเดินขึ้นเขาบ้างในบางที่

 

*โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขก่อนจองทัวร์

 

ค่าใช้จ่าย

ท่านละ 60,000 บาท ( ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินการบินไทย TG )

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 22,000 บาท

 

การจองทริป

มัดจำในวันจองทริปท่านละ 25,000 บาท

​ส่วนที่เหลือชำระภายในวันที่ 1 กันยายน 2562

 

การยกเลิกทริป : 

ยกเลิกก่อนเดินทาง 90 วัน คืนเงินเต็มจำนวน

ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-89 วัน หักค่าใช้จ่าย 30%

ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินทุกกรณี

 

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศการบินไทย กรุงเทพฯ - นาริตะ

ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ( นำท่านไปทานที่ร้านอาหารระหว่างเดินทาง )

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ระบุในโปรแกรม

 

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าที่พัก 7 คืนตามระบุในโปรแกรม

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ทุกแห่ง และค่าขึ้นกระเช้าตามระบุในโปรแกรม

ค่ารถมินิบัส 10 ที่นั่งนำเที่ยวตลอดโปรแกรม

ค่าน้ำมัน บัตรทางด่วน และค่าที่จอดรถ

ค่าประกันเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

ที่พัก

โรงแรมมาตรฐาน มีทั้งแบบเตียงคู่ และเตียงพื้นสไตล์ญี่ปุ่น
โรงแรมบางแห่งไม่มีพนักงานยกกระเป๋า สมาชิกต้องลากกระเป๋าเข้าห้องพักเอง

ตารางบิน

9 พฤศจิกายน 2566 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ - โตเกียว นาริตะ 08.00-15.50 TG676

16 พฤศจิกายน 2562 โตเกียว นาริตะ - กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 11:45-17.05 TG643

วีซ่า

คนไทย ถือพาสปอร์ตไทย เข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า

 

จัดกระเป๋า

เนื่องจากรถมินิบัสที่ใช้มีพื้นที่วางกระเป๋าจำกัด ขอความร่วมมือสมาชิกร่วมทริปใช้กระเป๋าเดินทางขนาดสูงไม่เกิน 26 นิ้ว ท่านละ 1 ใบ สำหรับเสื้อผ้ากันหนาวให้ใส่ในกระเป๋าผ้าและถือขึ้นเครื่อง

 

ข้อแนะนำการแต่งตัว

เสื้อผ้าและอุปกรณ์กันหนาว สำหรับอุณหภูมิ 10-15 องศาในเวลากลางวัน ( กลางคืนประมาณ 0-5 องศา )

 

อาหารการกิน

อาหารเช้าที่โรงแรมรวมในค่าทริป 

อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ไม่รวมในค่าทริป จะพาไปทานตามร้านอาหารระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

 

ข้อควรทราบ

1. เนื่องจากเดือนพฤศจิกายน อากาศรอบภูเขาฟูจิค่อนข้างแปรปรวน บางวันอาจจะแสงแดดจัด แต่บางวันอาจจะมีฝนตก สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามโปรแกรมอาจจะมีการสลับเปลี่ยนวันตามความเหมาะสมของอากาศในแต่ละวัน

2. สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งรถยนต์ไปถึงจุดหมาย ยกเว้นจุดชมวิวบนยอดเขาบางแห่งที่ต้องเดินเท้่าขึ้นไป

กำหนดการ

 

9 พฤศจิกายน 2566 กรุงเทพ - โตเกียว

06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์การบินไทย 

08.00 น. ออกเดินทางโดยการบินไทย เที่ยวบิน TG676 ( ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง )

15.50 เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ออกเดินทางต่อโดยรถตู้ไปยังภูเขาฟูจิ ทะเลสาบคาวะคุชิโกะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

พักโรงแรม Hotel Mifujien ( หน้าต่างวิวภูเขาฟูจิ ) หน้าต่างห้องมองเห็นวิวภูเขาฟูจิ ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น มีห้องอาบน้ำรวมแยกชายหญิงแบบออนเซ็น พักห้องละ 2 ท่าน

 

10 พฤศจิกายน 2566 โตเกียว - ภูเขาฟูจิ ทะเลสาบคาวะคุชิโกะ , อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

    เช้าวันแรก หลังอาหารช้าที่โรงแรม เดินทางไปชมวิวภูเขาฟูจิจากบนยอดเขาโดยมีเจดีย์แดงเป็นฉากหน้า เป็นภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีฉากหลังเป็นภูเขาฟูจิ มรดกโลกใหม่ล่าสุดของประเทศญี่ปุ่น 

    บ่าย เดินทางไปถ่ายภาพอุโมงค์ใบไม้แดงริมทะเลสาบ เย็นรอถ่ายภาพแสงสีพระอาทิตย์ตกกับฟูจิซังที่งดงาม เดินทางลัดเลาะทะเลสาบชมใบไม้แดงตามจุดต่างๆ ที่น่าสนใจ

    เย็นไปรอถ่ายภาพแสงสีพระอาทิตย์ตกกับวิวฟูจิซังริมทะเลสาบ

ค่ำ เที่ยวชมเทศกาลใบไม้แดงริมทะเลสาบคาวะคุชิโกะ ภายในงานมีการออกร้านขายอาหาร ขนม และสินค้านานาชนิด โดยในช่วงกลางคืนจะมีการเปิดไฟประดับแสงสีคู่กับใบเมเปิ้ลสีแดงและต้นแป๊ะก้วยที่มีใบสีเหลืองอย่างสวยงาม

พักโรงแรม Hotel Mifujien ( หน้าต่างวิวภูเขาฟูจิ ) หน้าต่างห้องมองเห็นวิวภูเขาฟูจิ ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น มีห้องอาบน้ำแยกชายหญิงแบบออนเซ็น พักห้องละ 2 ท่าน

20.jpg

11 พฤศจิกายน 2566 ฟูจิ ทะเลสาบคาวะคุชิโกะ  , อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

ตื่นตีห้าไปรอถ่ายภาพแสงสีเช้าวันใหม่ขณะพระอาทิตย์ขึ้นริมทะเลสาบ จากนั้นกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม โปรแกรมวันนี้จะเที่ยวชมวิวภูเขาฟูจิตามจุดชมวิวและสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจจะสลับปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศ จุดหมายในวันนี้อาทิ 

 • สวนโออิชิ ปาร์ค สวนสวยริมทะเลสาบที่มีชื่อเสียง มีทางเดินที่ปลูกต้นเมเปิ้ลเรียงรายยาวนับร้อยเมตร

 • อุโมงค์ใบไม้แดง จุดถ่ายภาพยอดนิยม มองเห็นภูเขาฟูจิกับใบเมเปิ้ลแดงเป็นฉากหน้าที่งดงามตระการตา

 • วัดญี่ปุ่น Kawaguchiko Asama Shrine 

 • อุทยานคะวะงุชิโกะ เท็นโจซัง

พักโรงแรม Hotel Mifujien ( หน้าต่างวิวภูเขาฟูจิ ) หน้าต่างห้องมองเห็นวิวภูเขาฟูจิ ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น มีห้องอาบน้ำแยกชายหญิงแบบออนเซ็น พักห้องละ 2 ท่าน

8.jpg
2.jpg
9.jpg
28.jpg

12 พฤศจิกายน 2566 ทะเลสาบยะมะนะกะ ( ฟูจิทิศตะวันออก ) , อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

ถ่ายภาพแสงสีเช้าวันใหม่กับฟูจิซังจากด้านหน้าโรงแรม จากนั้นรับประทานอาหารเช้าแล้วเช็กเอ้าท์ออกเดินทางต่อไปยังทะเลสาบยะมะนะกะ จุดหมายในวันนี้อาทิ

 • หมู่บ้านโอชิโน หรือ บ้านน้ำใส หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีบ่อน้ำใสสะอาดซึ่งไหลมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาฟูจิ มีร้านค้าขายสินค้าและขนมนานาชนิด

 • จุดชมวิวยะมะนะกะ พาโนรามา มองเห็นวิวฟูจิซังจากบนยอดเขาได้อย่างงดงามและชัดเจนมากที่สุด

 • Gotenba outlet mall แวะช้อปปิ้งสินค้าจากเอ้าท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น

เย็นไปรอชมแสงสีพระอาทิตย์ตกริมทะเลสาบยะมะนะกะ หากท้่องฟ้าเปิดจะออกไปถ่ายภาพฟูจิซังยามค่ำคืนจากบนยอดเขา

พักที่ Hotel Sansuiso ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 ท่าน 

COVER.jpg
12.jpg
1.jpg
PB210663.jpg

13 พฤศจิกายน 2562 ฟุจิโนะมิยะ ( ฟูจิทิศใต้ )  , อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

เช้า ถ่ายภาพแสงสีเช้าวันใหม่ริมทะเลสาบจากนั้นกลับที่พักรับประทานอาหารเช้าแล้วเช็กเอ้าท์เดินทางไปเมืองฟูจิ จุดหมายที่น่าสนใจของวันนี้อาทิ

 • ยูริกิ โกเอ็ง จุดชมวิวภูเขาฟูจิจากยอดเขา (เดินขึ้นเขาราว 400 เมตร )

 • วัดโบราณ Fujisan Honguu Sengen Taisha

 • จุดชมวิวภูเขาฟูจิคู่กับรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น

 • จุดชมวิวภูเขาฟูจิกับทางด่วนสายโตเกียว-เกียวโต

 • จุดชมวิวภูเขาฟูจิกับไร่ชาอันงดงาม

 • น้ำตกชิราอิโตะ หนึ่งในน้ำตกสวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น แวดล้อมไปด้วยใบไม้หลากสีสัน และยังมีภูเขาฟูจิเป็นฉากหลังงดงามราวกับภาพวาดเลยทีเดียว

 • ศาลเจ้าชินโต Kunōzan Tōshōgu Shrine นั่งรถรางขึ้นเขาไปชมวิวภูเขาฟูจิจากยอดเขาบริเวณสวน Nihondaira Prefectural Natural Park

เย็นรอถ่ายภาพแสงสีพระทิตย์ตกกับวิวภูเขาฟูจิจากจุดชมวิวบนยอดเขา

พักที่โรงแรม Hotel Route Inn Shin-Fuji Ekiminami ห้องพักแบบมาตรฐาน เตียงแฝด ( 2 เตียง ) พักห้องละ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว

7.jpg
25621121-DSC_3556.jpg
23.jpg
PB164237.jpg

14 พฤศจิกายน 2562 ฟูจิซังทิศตะวันตก  , อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

ตื่นตีห้าไปรอถ่ายภาพแสงสีพระอาทิตย์ขึ้นริมทะเลสาบ แล้วกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

ในวันนี้จะเดินทางเจาะลึกจุดชมวิวต่างๆ ไปตามถนนเลียบภูเขาฟูจิทางฝั่งทิศตะวันออก สถานที่ท่องเที่ยวชมฟูจิซังกับใบไม้แดงในสองวันนี้ที่น่าสนใจอาทิ

 • เส้นทางขึ้นยอดเขาฟูจิสถานีที่ 5 

 • ทะเลสาบโมโตสุ 

 • ทะเลสาบโชจิ

 • อุทยานคะวะงุชิโกะ เท็นโจซัง ( กระเช้าขึ้นเขา )

พักที่โรงแรม Shoji Lake Hotel หรือเทียบเท่า

ห้องพักแบบมาตรฐาน เตียงแฝด ( 2 เตียง ) พักห้องละ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว

15 พฤศจิกายน 2562 ฟูจิซังทิศเหนือ  อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปเที่ยวชมหมู่บ้านโบราณสไตล์กัสโซอันเก่าแก่ของญี่ปุ่น บ้านแต่ละหลังจัดแต่งแบบโบราณอย่างสวยงาม มีจุดถ่ายภาพมากมาย มองเห็นฟูจิซังเป็นฉากหลัง สามารถเช่าชุดกิโมโน หรือชุดนักรบซามูไรเพื่อถ่ายภาพภายในหมู่บ้านได้

   บ่าย ออกแรงเดินขึ้นเขาไปชมวิวภูเขาฟูจิมุมสูง ระยะทางเดินสั้นๆ เพียง 300 เมตร แต่วิวทิวทัศน์งดงามมากทีเดียว มองเห็นผืนป่าเปลี่ยนสีอย่างสวยงามเป็นฉากหน้า

   เย็นไปชมจุดชมวิวฟูจิซังอีกแห่งที่มีชื่อเสียงมาก Tenku no torii มีเสาโทริอิสีแดงเป็นฉากหน้า และมีฟูจิซังเป็นฉากหลังอย่างสวยงาม จากนั้นไปเที่ยวจุดสุดท้านเจดีย์แดงกับฟูจิซัง สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ต้องออกแรงเดินขึ้นบันไดประมาณ 200 ขั้น ระหว่างเดินขึ้นภาพของภูเขาฟูจิจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ และสวยงามที่สุดเมื่อไปถึงเจดีย์แดง ซึ่งปลูกต้นเมเปิ้นสีแดงจำนวนมากรอบๆ เจดีย์ เป็นภาพสุดประทับใจอีกแห่งหนึ่งในทริปนี้

พักโรงแรม Hotel Mifujien ( หน้าต่างวิวภูเขาฟูจิ ) หน้าต่างห้องมองเห็นวิวภูเขาฟูจิ ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น มีห้องอาบน้ำแยกชายหญิงแบบออนเซ็น พักห้องละ 2 ท่าน

25621117-DSC_0745.jpg
13.jpg
27.jpg

16 พฤศจิกายน 2562 สนามบินนาริตะ

06.00 น. เดินทางไปยังสนามบินนาริตะ

11.45 ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ Terminal 1 เที่ยวบิน TG643

17.05 เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพประทับใจที่จะอยู่ในความทรงจำไปอีกนานแสนนาน

25621121-DSC_3652.jpg
25621121-DSC_3492.jpg
fuji autumn.jpg
26.jpg
bottom of page