top of page

เงื่อนไขการเดินทาง กรุณาอ่านก่อนจองทัวร์

 • การเดินทางท่องเที่ยวของ Thailand-Photo-Tours จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจการเดินทางท่องเที่ยวตามถ่ายภาพตาม โดยจะใช้เวลานานกว่าทัวร์ทั่วๆ ไปค่อนข้างมาก เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่งดงามมากที่สุด และอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยผู้จัดจะเป็นผู้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า เช่น สภาพอากาศ เพื่อให้ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุด หากมีความจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์บางรายการ เนื่องจากสภาพอากาศ ธรรมชาติ หรือผู้ให้บริการทัวร์บางรายการที่ระบุในโปรแกรมแจ้งยกเลิก จะมีการปรับเปลี่ยนให้ใกล้เคียง หรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นทดแทนตามความเหมาะสม

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละทริป

 • การยกเลิกทริป : 

 • ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วัน หักเฉพาะค่าใช้จ่ายบางส่วนของตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและในประเทศ เฉพาะที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 • ยกเลิก 30-59 วัน หักค่าใช้จ่าย 25% ของค่าทัวร์

 • ยกเลิก 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์

 • ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

 • ค่าทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่าย หากในระหว่างการท่องเที่ยว ท่านไม่ต้องการใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์  และไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ 

 • หากท่านเป็นผู้ซื้อหรือออกตั๋วเครื่องบินเอง จะมีส่วนลดตามที่กำหนดไว้ ในเรื่องค่าใช้จ่าย

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ 

 • กรณีเกิดความผิดพลาดใดๆ ระหว่างการท่องเที่ยว เช่น สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิดให้บริการ จะปรับเปลี่ยนไปเที่ยวยังสถานที่อื่นทดแทน โดยไม่คืนเงินสำหรับค่าบริการดังกล่าว

 • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนรวมเป็นสำคัญ 

 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของผู้จัด และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว รวมทั้งของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง หากสูญหายผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีสายการบินล่าช้าหรือยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม แต่จะทำหน้าที่ติดตามและติดต่อกับสายการบินในการชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินใหม่ทดแทน

 • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ซึ่งมีเหตุมาจากสภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 

 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี 

 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท

 • การจองทัวร์ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ข้างต้นทุกประการ

bottom of page